Skip to content Skip to navigation

Stratified Spatial Mobility in the Chinese Bureaucracy: A Model and Empirical Evidence

Zhou, Xueguang, Yu Ai, Jianhua Ge, Huijun Gu, Lan Li, Qinglian Lu, Wei Zhao, and Ling Zhu. 2018. “Stratified Spatial Mobility in the Chinese Bureaucracy: A Model and Empirical Evidence.” Society (in Chinese). 38(3):1-45.

Society (in Chinese)
2018
Yu Ai
Jianhua Ge
Huijun Gu
Lan Li
Qinglian Lu
Wei Zhao