Skip to content Skip to navigation

Nima Dahir

Nima Dahir
B.S. Mathematics, The Ohio State University, 2016
B.S. Economics, The Ohio State University, 2016
M.A. Sociology, Stanford University, 2020